Εξοικονόμηση κατ' οίκον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τμ, χρησιμοποιούνται ως κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, είναι απαραίτητο το κτήριο να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες κινήτρων και η αντίστοιχη επιχορήγηση: Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1’, Α2’ και Β’), στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

• Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο ποσοστού 30% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000€.

• Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο ποσοστού 65% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500€.

• Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο 85% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ποια είναι η διαδικασία του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:

 • Καταρχάς γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του Ωφελούμενου από την τράπεζα προκειμένου να πάρει δάνειο ο Ωφελούμενος.
 • Α’ ΦΑΣΗ: Γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το 1ο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ). 
 • Β’ ΦΑΣΗ: Σε μια από τις συμβαλλόμενες τράπεζες του Προγράμματος γίνεται η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οικον.
 • Μετά την είσοδο του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον γίνονται οι κτηριακές παρεμβάσεις. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόταση (συνδυασμός κτηριακών παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: Αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
 •  Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων πραγματοποιείται και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το νέο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ).
 •  Βάσει του νέου Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και κατόπιν διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου (μετά από έλεγχο που γίνεται από τον φορέα του Προγράμματος), καταβάλλονται τα χρήματα στον Ωφελούμενο.

Κάποιες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:

• Ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου είναι 15000 ευρώ.

• Το σύνολο των δαπανών των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και του Σύμβουλου του Έργου , εργασίες τις οποίες αναλαμβάνει το τεχνικό μας γραφείο, καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα και δεν αφαιρείται το ποσό από το σύνολο των 15000 ευρώ.

• Τα χρήματα καταβάλλονται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών.

• Το δάνειο έχει διάρκεια 4, 5 ή 6 χρόνια. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

• Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησης). Παράταση έως 12 μήνες.

• Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής σε ποσοστό 40% του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού του έργου.

Πλεονεκτήματα από την συνεργασία με το γραφείο μας

• Εξασφάλιση συνεργασίας με τράπεζα για την χρηματοδότηση σας και την ταχύτατη έγκριση του δανείου.

• Ταχύτητα ένταξης στο πρόγραμμα, με την άμεση ενεργειακή επιθεώρηση, την έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Δυνατότητα υλοποίησης όλων των κτηριακών παρεμβάσεων από το τεχνικό μας γραφείο, μέσω εξειδικευμένων συνεργειών και προμηθευτών, με την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού. Γεγονός που σας απαλλάσσει από τον κόπο να βρείτε προμηθευτές και συνεργεία καθώς και από τον κίνδυνο να επιλέξετε κάποιο μη εξειδικευμένο προσωπικό για τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

Για παραπάνω λεπτομέρειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Τοπογραφικές εργασίες

 τεχνικό γραφείο Βita αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς επίσης και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό. Επειδή στη χώρα μας δεν έχει συνταχθεί Εθνικό κτηματολόγιο για όλες τις περιοχές, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσει ο ιδιώτης μηχανικός αποτελεί το επίσημο έγγραφο οριοθέτησης της ακίνητης περιουσίας σας. Βάσει αυτού συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, κυρώνονται διοικητικές πράξεις. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους. Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα (τεχνολογικά) μηχανήματα μέτρησης και διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει:    

 • Την έκδοση Τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
 • Τη Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων.
 • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
 • Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.

Ενεργειακή μελέτη

Στην ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αναλαμβάνει το τεχνικό γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή μελέτη και η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Ως ενεργειακή μελέτη ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα γενικότερα, και ειδικότερα σε ένα κτήριο. Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει τον καθορισμό των μεταβλητών που επιδρούν στο κτήριο, καθώς και των μεθόδων που απαιτούνται για την εξοικονόμησης ενέργειας. Από 1/01/2012 για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (Π.Ε.Α). Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

 

 • Την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.
 • Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτηρίου. 
 • Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτήριο.
 • Την εφαρμογή-κατασκευή των παραπάνω λύσεων είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.

 

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το τεχνικό γραφείο Bita αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την τακτοποίηση αυθαίρετων. Ο Νόμος 4178/13 που δημοσιεύτηκε στις 8/8/2013 και ισχύει έως τις 9/2/2015, αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή - παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας – έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη του ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

Οφέλη από την τακτοποίηση αυθαιρέτων 
•Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης,  διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης.
•Θα μπορείτε να μεταβιβάσετε το ακίνητο, να το δωρίσετε στα παιδιά σας, να το καταθέσετε  ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρετε δάνειο
•Θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ)
•Θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

Διαδικασία και προθεσμίες για τακτοποίηση αυθαιρέτων
Αναθέτετε την διαδικασία της τακτοποίησης αυθαιρέτων σε μηχανικό της επιλογής σας που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Καταβάλλετε παράβολο σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας. Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από τον μηχανικό ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΤΕΕ.  

Ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Πέρα από τις δόσεις μπορεί να καταβληθεί  και ολόκληρο το πόσο του προστίμου όπου γίνεται έκπτωση 20% επί του όλου ποσού ενώ σε περίπτωση που καταβληθεί το 30% του προστίμου έχετε έκπτωση 10%. Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η συμβολή της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτουμε και είμαστε πρόθυμοι να σας προσφέρουμε. Με την συγκεκριμένη υπηρεσία λόγω της σημαντικότητάς της,  ασχολείται προσωπικά ο επικεφαλής του γραφείου, ο πολιτικός μηχανικός Βαλανίδης Παναγιώτης.
Συγκεντρώστε σε ένα φάκελο κάθε τι που αφορά το ιστορικό του ακινήτου σας, την νομική του κατάσταση, την θέση του (όπως παλιά τοπογραφικά του οικοπέδου, τίτλους ιδιοκτησίας, φωτογραφίες, πληρωμένες εισφορές του ΙΚΑ) και επικοινωνήσετε μαζί μας ή ακόμα καλύτερα συναντήστε μας για μια εντελώς δωρεάν και χωρίς δέσμευση εξέταση των διαφόρων παραμέτρων του ακινήτου σας, τον υπολογισμό του προστίμου ρύθμισης και την διαδικασία ένταξης. Ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί το τεχνικό και νομικό πλαίσιο που θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την περιουσία σας με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψή τους. Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και της ανομοιομορφίας ανά πολεοδομικό τομέα. Για να υπερβούμε τα παραπάνω εμπόδια και να διατηρήσουμε στα χαμηλότερα επίπεδα δύο βασικούς παράγοντες, το κόστος και τον χρόνο, απαιτείται βαθιά γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) και εμπειρία όσο αναφορά τις διαδικασίες και τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η κατάρτιση του γραφείου μας και η διαρκής παρακολούθηση της πορείας   του φακέλου του έργου, σας εξασφαλίζει. Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη κάθε είδους κτηρίου, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών χώρων, καθώς επίσης και την έκδοση αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Τέλος το γραφείο μας εξειδικεύεται στην έκδοση αδειών για κάθε είδους ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτηρίου. Επίσης δείτε και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε όσον αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Στατική Μελέτη

Αποτελώντας ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στη κατασκευή ενός οικοδομήματος, η στατική μελέτη είναι απαραίτητο εκτός από το να πληροί όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολεοδομικούς κανονισμούς, να συμβαδίζει και να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική σχεδίαση του κτιρίου. Επίσης μια προσεκτική και λεπτομερή στατική μελέτη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομίας για το τελικό κόστος του έργου. Το γραφείο Βita διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση στα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος, στις σύμμικτες κατασκευές, στις μεταλλικές κατασκευές, καθώς επίσης και στη στατική επιδιόρθωση παλαιών κτηρίων, παρέχει την ιδανική στατική λύση για κάθε περίπτωση.
Αρχιτεκτονική Μελέτη

Το τεχνικό γραφείο Βita υιοθετώντας τους κανόνες και τις νέες τάσεις της Αρχιτεκτονικής, σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη, καταφέρνει να δημιουργεί αισθητικά άψογα οικοδομήματα με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας. Στο στάδιο αυτό, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ενός κτηρίου, προτείνουμε διαφορετικές εφικτές λύσεις σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό και τον χρονικό προγραμματισμό κάθε έργου. Η αρχιτεκτονική μελέτη, κατοικιών,επαγγελματικών χώρων και δημοσίων χώρων, αποτελεί ένα μικρό δείγμα των εργασιών που αναλαμβάνει το γραφείο μας.


 

Διεύθυνση / επικοινωνία:
Μακεδονίας 63 Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 766008 /κιν. 6942552353
info@valanidis.gr
sitemap / Τεχνικό γραφείο Θεσσαλονίκη - copyright © 2013 Κατασκευή Ιστοσελίδων Loginet